Nieuwsarchief

Nieuws December 2021

Het jaar 2021 is bijna ten einde met de Kerstdagen voor de boeg en uitzicht op het nieuwe jaar 2022. Dit moet voor de Friends of Minga het laatste jaar worden waarin definitief de overdracht van het resterende vermogen naar de MSG groep wordt gerealiseerd. Hierover zijn al afspraken gemaakt, maar het tijdstip om dit uit te voeren is al een paar keer verzet vanwege de dan bepalende Corona maatregelen.

Ondertussen verlopen de bouwwerkzaamheden zeer voorspoedig en onlangs ontvingen wij het 5e Progress Report (zie bijlage) Volgens de rapportage dienen er nog wat schilderwerkzaamheden te worden uitgevoerd en dan zal binnenkort de Male Ward officieel worden geopend door Sr. Asperanza – de Matron van het Minga Hospital. 
Al met al is dit project in een korte tijd gerealiseerd, mede dankzij alle toegewijde werkers en het goede begeleiden van de uitvoerder Mr. Chungu Mutale van het St Francis Hospital.

Onze waardering gaat uit naar allen die hieraan hebben bijgedragen.

► Verder nog een belangrijk feit voor Sister Asperanza. Zij stuurde ons een mooie foto toe waar zij trots opstaat om van de vertegenwoordigers van de CHAZ een MEMBERS AWARD te ontvangen met de lovende tekst

In recognition of your outstanding performance in COMMUNITY BASED  MICROFINANCE

 

 

 

 

HERE I AM RECEIVING AWARD FROM THE CHURCHES HEALTH ASSOCIATION OF ZAMBIA (CHAZ)  HANDED OVER TO ME BY EXECUTIVE  DIRECTOR MRS KAREN SICHING WITH THE BISHOPS FROM THE CATHOLIC AND OTHER BISHOPS  FROM OTHER  CHURCHES IN  ZAMBIA 

THANK YOU FOR SUPPORTING ME ON ALL WORKS AND YOUR KINDNES.”

Nieuws November 2021

De bouwwerkzaamheden vorderen gestaag. Na het 1e  Progress Report werd in oktober reeds het 2e Report (dit report is niet toegevoegd) aan ons doorgestuurd en vlot daarop alweer het 3e Progress Report. (klik hier voor de bijlage). Onlangs ontvingen we reeds het 4e Progress Report (klik hier voor de bijlage). Hierin zijn ook een aantal fotoos opgenomen die een beeld geven van de werkzaamheden.
De gehele financiering wordt nu geregeld door de MSG groep (Saint Francis Hospital) en dat verloopt voorspoedig.

Al met al zeer positief nieuws.

Nieuws Oktober 2021

Afgelopen juli werd het plan en de begroting voor de renovatie van de Male Ward aan ons toegezonden. Even waren er wat problemen met de wisselkoers van de Zambiaanse Kwacha, die onverwachts opliep zodat het begrotingsbedrag te hoog werd ten opzichte van het beschikbare kapitaal.
Na wat aanpassingen in de begroting in overleg met de uitvoerder Mr. Chungu Mutale werd het mogelijk om begroting en de beschikbare gelden op elkaar af te stemmen. Vervolgens is er direct met de renovatie begonnen.
Op 24 september ontving de MSG groep en de Friends het Progress Report no.1 (klik hier voor de bijlage) waarin verantwoording wordt afgelegd van de reeds uitgevoerde werkzaamheden. Het vordert dus gestaag en dat is zeer positief.
Ondertussen is het vermogen van de Friends of Minga van 30.500 euro in zijn geheel overgeboekt naar de MSG groepsrekening zodat alles in één hand kan worden gefinancierd en begeleid.
Later in het jaar komen beide besturen bijeen om alles formeel af te handelen.
in de tussentijd kijken wij uit naar het volgende Progress Report!

Nieuws Juli 2021

Er is nieuws uit Minga !

Na een lange periode van stilte is er onlangs een verzoek binnen gekomen bij de MSG groep om de Male Ward van het Minga Hospital te renoveren. Direct na dit bericht is er actie ondernomen met het verzoek aan Sister Asperanza om in samenwerking met Chungu Mutale, projectleider van het St. Francis Hospital, een begroting op te stellen in combinatie met de bouwtekeningen voor deze renovatie.

Op 14 juli zijn de tekeningen en de begroting (bijlages: Project Male Ward Floorplan en Begroting) ontvangen en na een korte bestudering geaccordeerd door beide besturen. Het totale begrotingsbedrag bedraagt ± 37.000 euro en kan prima worden opgebracht door zowel de Friends als de MSG groep uit daarvoor gereserveerde gelden.

Met de financiering van dit project wordt de doelstelling van de Friends bereikt om het resterende kapitaal in zijn geheel aan dit project te besteden. Op deze wijze kan het Bestuur in een later stadium overgaan tot opheffing van de Stichting.

Maar eerst de realisatie van dit mooie project !

Nieuws December 2020
Het bijzondere jaar 2020 loopt binnenkort ten einde. Zoals in de vorige Nieuwsbrief van maart reeds werd opgemerkt zou het dagelijks bestuur (DB) zich beraden over de toekomstplannen van de Friends.

Alhoewel het DB in het lopende jaar niet meer bij elkaar is geweest zijn we overeengekomen, met instemming van de overige leden, om het bestuur van de MSG (Medical Support Groupe St Francis Hospital) groep van het St. Francis Ziekenhuis in Zambia te benaderen met het verzoek dat de resterende gelden van de Stichting Friends of Minga aan hen worden toevertrouwd. Na goedkeuring in de MSG bestuursvergadering is er een intentieverklaring en een overeenkomst gestuurd naar de MSG groep. De bedoeling was dat beide besturen in de loop van het jaar bij elkaar zouden komen om de overeenkomst te ondertekenen. Door de beperkende maatregelen gedurende het jaar is dit er niet van gekomen. De bedoeling was verder dat de MSG groep in november een bezoek zou brengen aan St Francis en het Minga Hospital om te beoordelen hoe de resterende gelden gebruikt kunnen worden voor nieuwe projecten. Helaas is dit bezoek in november niet doorgegaan. In het nieuwe jaar streven we ernaar om de Stichting Friends of Minga op te heffen en dat de gelden definitief worden overgedragen aan de MSG groep.
Een geheel ander nieuws is het onverwachte overlijden van dr.Joop Jansen, die een korte periode werkzaam is geweest in het Minga Hospital van 2006 tot 2008. Vervolgens heeft hij zijn medische carrière, voornamelijk op het gebied van de gynaecologie, voortgezet in het St. Francis Hospital tot aan zijn overlijden op 16 december 2020. Een uitgebreidere memoriam is te vinden op de website van het St. Francis Hospital. (zie onze link)

Nieuws Maart 2020
Op 7 maart jl is het Dagelijks Bestuur bijeen geweest voor de financiële verantwoording en goedkeuring van de jaarstukken over 2018 en 2019. Deze zijn onder dankzegging aan de penningmeester goedgekeurd.

In 2019 is het geld (20.000 euro) van het doktersfonds geheel ten goede gekomen aan het Bisdom van Chipata in Zambia. Het geld wordt besteed aan de opleidingskosten van Father Peter Sam tot Clinical Officer. Daarnaast zal een gedeelte van dit bedrag ten goede komen aan het Projectfonds Chipata, dat zich richt op gezondheidszorg projecten van het Bisdom Chipata.

Zoals al eerder vermeldt werd tevens 5000 euro naar het Minga Hospital overgemaakt voor het aanschaffen van essentiële medicijnen om de tekorten aan te vullen. Helaas zijn er in 2019 geen verdere steunaanvragen vanuit Minga ingediend bij de Friends of Minga.

In de komende maanden gaat het DB zich bezinnen over de verdere toekomstplannen van de Friends. In het volgende Nieuwsbulletin hierover meer.

Nieuws Augustus 2019

In juli kwam via de MSG groep van het St. Francis Hospital de hulpvraag binnen dat het Minga Mission Hospital niet in staat was om noodzakelijke medicijnen aan te schaffen. Het Ministry of Health & Ministry of Finance verstrekte geen subsidie aan het ziekenhuis in verband met een tekort aan financiële middelen. Door deze situatie werden eerst de grotere ziekenhuizen in het land ondersteund en werd er een beroep gedaan op de middelgrote ziekenhuizen om medicijnen op de vrije markt aan te schaffen. Zodoende kwam het verzoek binnen voor een bijdrage van 5000 euro om de meest essentiële medicijnen te kunnen aanschaffen.

Na een gezamenlijk overleg van het Bestuur met de MSG groep werd besloten om op dit verzoek in te gaan en zijn de 5000 euro in juli direct overgemaakt naar het account van het Minga Hospital.Vervolgens ontving de Friends een overzicht van de gemaakte kosten (zie bijlage: Drugs Progress Report) opgesteld door Sr. Asperanza, de hospital administrator.
Deze actie is snel en efficient afgehandeld, zodat het tekort aan medicijnen vooralsnog is opgelost. Deze ondersteuning is een noodoplossing in de hoop dat er op niet al te lange termijn toch weer geld beschikbaar komt vanuit het Government.

De toekomst zal het uitwijzen.

Nieuws December 2018

Hier volgt het laatste nieuws over Minga wat bij het Bestuur van de Friends op dit moment bekend is.

Zoals beschreven in het Nieuws van april zijn de besprekingen in de afgelopen maanden tav de begroting voor de Nieuwbouw van de Operatiekamers gecontinueerd. Een nieuwe aannemer is niet gevonden en eigenlijk is er vanuit de Government druk uitgeoefend om vooral met de huidige aannemer nieuwe afspraken te maken om de nieuwbouw door hem te laten uitvoeren.

De MSG groep van het St. Francis Hospital in Katete heeft met name de contacten onderhouden met Sr. Asperanza, de Matron van Minga.  In samenspraak met de Friends heeft de MSG groep – met als woordvoerder Leon Imandt – duidelijk gemaakt dat er een nieuwe begroting moet komen die meer overeenkomt met het beschikbare bedrag dat beiden Stichtingen hebben gereserveerd voor deze bouw. Indien de begroting enigszins in de buurt komt van het streefbedrag zou de Wilde Ganzen bereid zijn om het restant aan te vullen.

Helaas blijkt in november van dit jaar dat de aannemer zijn nieuwe begroting heeft opgetrokken tot een bedrag dat 2x zoveel is dan de oorspronkelijke begroting, nl tot een bedrag van 200.000 euro.

Hiermee is een einde gekomen aan de mogelijke financiering van dit project. Voor de Friends en de MSG groep onmogelijk om dit financieel te realiseren.

2019 wordt een belangrijk jaar over de vraag wat de Friends nu te doen staat. Het Dagelijks Bestuur heeft 8 november 2018 vergaderd. De Jaarstukken van 2016 en 2017 zijn goedgekeurd. Deze zijn in te zien bij Contact en Bestuur op de site.
Verder is besloten om in 2019 de gesprekken met de MSG groep te vervolgen.                               

Nieuws april 2018

Na het laatste nieuwsbericht van november 2017 hier een kleine update over de ontwikkelingen tav de gezamenlijke actie voor de nieuwbouw naast de Maternity Ward 2017

In het begin van dit jaar zijn een aantal zaken in gang gezet, met de verwachting dat er dit voorjaar een goede doelenactie kon worden gehouden met behulp van de Wilde Ganzen. Helaas is dat op het moment van schrijven nog niet gebeurd. Hier zijn een aantal redenen voor.  De Wilde Ganzen heeft MSG en de Friends of Minga verzocht om de totale begrotingskosten voor de nieuwbouw in principe rond te krijgen, daar bovenop komt dan de ontvangen gelden van de Wilde ganzen actie, waarmee de bijdragen van MSG en de Friends worden gereduceerd. Na enkele besprekingen zijn MSG en de Friends tot een totaal som van 70.000 euro gekomen en dit bedrag zou in principe voldoende kunnen zijn voor het Nieuwbouw project. Echter na contact met Sr. Asperanza – the Matron – bleek de begroting van het plan te zijn aangepast door de Constructor en wel zo dat de kosten naar boven waren bijgesteld, ver boven de 100.000 euro. Sr. Asperanza heeft daarna besloten om niet verder te gaan met de huidige Constructor. De situatie is hierdoor enigszins gewijzigd en de Nieuwbouw wordt nu uitgesteld totdat er een nieuwe Constructor wordt gevonden die de bouwplannen binnen het vastgestelde budget kan uitvoeren.

Bij Algemene Informatie op de website een uitgebreid rapport met foto’s over de laatste ontwikkelingen over de nieuwe Maternity Ward.

Nieuws 2017
Op het moment van schrijven zijn twee vertegenwoordigers van de MSG groep op bezoek bij het St. Francis Hospital te Katete. Daarnaast werd ook Minga Hospital bezocht. Dit met de bedoeling om de ontwikkelingen van de nieuwbouw van de Maternity Ward en de Maternity Shelter te evalueren met de staf van het ziekenhuis.
Het plan is daar om de beide gebouwen met elkaar te verbinden middels een nieuw te bouwen Operatie Kamer.
Om de bouw te realiseren is een behoorlijk bedrag nodig en het is de bedoeling om met behulp van de Wilde Ganzen een goede start te maken om de financiële middelen bijeen te krijgen.
De MSG groep is druk doende, om in samenwerking met de Friends of Minga, deze actie in gang te zetten. Daarna wordt bekeken welke bijdrage van de Friends en de MSG groep nog nodig is om te kunnen starten met de bouw. 

In principe is, na overleg met de MSG groep, reeds besloten om een bedrag van 10.000 euro te reserveren voor deze nieuwbouw.

Op 1 april 2017 kwamen diverse NGO’s, vanuit Nederland werkzaam voor lokale projecten in Zambia, in Amersfoort bijeen op de Zambiadag, georganiseerd door het Platform Zambia. Het programma, de deelnemers en het verslag van deze dag zijn terug te vinden op hun website, www.platformzambia.nl. De sprekers op deze dag presenteerden verschillende onderwerpen zoals de voor en nadelen van het introduceren van zonnepanelen tot het trainen en begeleiden van medisch/ondersteunend personeel op gynaecologisch gebied.

De MSG (Medical Support Group St Francis’ Hospital) – zie bij onze links – heeft kenbaar gemaakt dat zij zich inzet voor de financiering, begeleiding en uitvoering van een bouwproject voor het Minga Hospital namelijk het vernieuwen van de Maternity Shelter.Daarnaast kwam de informatie door dat het MOH Zambia (Ministry of Health) begonnen is met de bouw van een nieuwe Maternity Ward op het terrein van het Minga Hospital, uitgevoerd door een lokale aannemer uit Lusaka.
Al met al veel activiteiten en verbeteringen voor het Minga Hospital. De Friends of Minga zal de komende tijd in nauw contact met de MSG groep betrokken zijn bij deze activiteiten en waar mogelijk ondersteunen.
Na deze dag is de Friends officieel lid geworden van het Platform Zambia

In het begin van dit jaar was er ook contact met Plan Nederland over het project Cycle for Plan, die van plan zijn om weer een MTB fietstocht te realiseren in juli van dit jaar. De vraag is of men deze keer toch een bezoek kan brengen aan het Minga Hospital. Vanuit het organisatieteam kwam echter het bericht dat Minga helaas niet in de route is opgenomen. Volgens de Friends of Minga toch een gemiste kans om jonge enthousiaste mensen uit Nederland in contact te brengen met verschillende gezondheidszorg projecten in Zambia.

Nieuws 2016
In februari heeft de Stichting een brief vanuit Minga ontvangen met de vraag om een bijdrage te leveren voor de renovatie van enkele staffhouses. Later in het jaar kon Friends of Minga een renovatieplan met een onderbouwd financieringsoverzicht verwachten. Echter dit is niet gebeurd en zodoende hebben we geen geld overgemaakt voor dit plan.

In april/mei kwam er het onverwachte bericht binnen dat een Nederlands artsen echtpaar – Maarten van der Deijl en Marlies Penning – van plan is om zich voor een enige tijd in Minga te vestigen. Dat was echt een verrassing. Helaas kwam er kort na hun aankondiging het bericht binnen dat zij na ampele overwegingen hebben gekozen voor een missieziekenhuis in Tanzania via een Duitse organisatie.

Op 9 april vond de Zambiadag plaats georganiseerd door het Platform Zambia. Het verslag van deze dag is terug te vinden op hun website: www.platformzambia.nl

Fietstocht Plan Nederland. Onder de naam Cycle for Plan, Girls First, vond van 9  tot 16 november 2016 een fietstocht plaats door de Oostprovincie van Zambia. Ook 32 mensen uit Nederland habben zich opgegeven. Op 14 november zou Minga worden aangedaan. Helaas is dit niet doorgegaan door de slechte weersomstandigheden. Een grote teleurstelling voor de mensen van Minga; zij hadden erg naar het bezoek van de fietsers uitgekeken. In de informatiegids vindt u informatie over de fietstocht. Fietsroute geeft informatie over de route die wordt afgelegd.
Stichting Friends of Minga doet een donatie van 500 euro ter ondersteuning van de activiteiten van Plan Zambia met het vooruitzicht dat Plan Zambia/Plan Nederland in samenwerking met het Minga Hospital lokale activiteiten initieert in het kader van Child Marriage en Teenage Pregnancy ten behoeve van de lokale bevolking. 
 

Nieuws 2015
In 2015 is er weinig nieuws te melden. Gezien de geringe contacten met het ziekenhuis hebben we als Friends of Minga weinig kunnen betekenen voor Minga.

Er is summiere correspondentie geweest over de bijdrage die de Friends beschikbaar stelt voor de dokters opleiding van een Sister of Our Lady of  Kilimanjaro. In totaal gaat het hier om een bedrag van 30.000 euro over een periode van 6 jaar. In december is er een brief binnen gekomen vanuit Minga waaruit is gebleken dat er nog niet veel schot zit in het opleidingsplan.

Hoe het dit jaar is geweest met de dokters bezetting is niet bepaald duidelijk. Blijkbaar heeft er in 2015 een arts uit Tanzania gewerkt.

Nieuws 2014
Na het vertrek van de laatste Nederlandse arts Joop Jansen in 2008 is er natuurlijk wel een en ander gebeurd in Minga. Ten eerste heeft er nog een half jaar lang via VSO een Nederlandse arts – Bas Vestjens – gewerkt. Na zijn vertrek zijn er verschillende buitenlandse artsen werkzaam geweest.  Bert en Conny Tomson zijn in april 2014 in Minga geweest en hebben hierover een verslag geschreven dat terug te vinden is in het Nieuwsarchief bij 2014. Tijdens hun bezoek hebben ze in overleg met sr. Arperanza ,sr. Yovita and sr. Mary besloten om een substantiële bijdrage aan te vragen bij de Friends of Minga voor reparaties aan Childrens Ward (plafond en andere noodzakelijke aanpassingen) In augustus heeft het Bestuur besloten om bovenstaande project te ondersteunen met 4000 euro. In hetzelfde jaar zijn ook Roland en Karin Oomen in Minga op bezoek geweest.

Om iedereen nog eens te ontmoeten en de laatste ontwikkelingen met elkaar te bespreken werd er een bijeenkomst georganiseerd op 29 november in Ede met een groot aantal Nederlandse artsen die in Minga hebben gewerkt.

Een belangrijke besluit was om geld te reserveren voor het sponseren van een tot arts gekwalificeerde non uit Tanzania. Dit is van belang om enige continuïteit te realiseren in de artsen functie, daar de Nederlandse NGO’s het uitzenden van artsen in de ban hebben gedaan. Uiteindelijk komt het erop neer om gedurende 6 jaar 5000 euro te reserveren voor zo’n opleiding

Nieuws 2008
Op 9 oktober is het kantoor in Heerenveen van Minga Bedrijfsmakelaars BV uit Leeuwarden geopend met de lancering van www.stichtingminga.nl. Deze makelaar stimuleert sponsoring van het Ziekenhuis in Minga. Men hoopt met namen ten behoeve van nieuwbouw en renovatie het ziekenhuis te kunnen steunen.

De Nederlandse arts Joop Jansen is per 1 juli niet meer werkzaam in Minga. Dat betekent dat een gebied van ruim 70.000 inwoners weer zonder dokter zit en dat patiënten verwezen moeten worden naar een ziekenhuis dat 100 kilometer naar het Oosten ligt (St Francis in Katete. 3 jaar is geprobeerd om een Zambiaanse arts te vinden. Dat is niet gelukt omdat er te weinig artsen worden opgeleid, ze niet verplicht worden om een aantal jaren op een door de regering aan te wijzen plaats te werken en omdat er in de stad en in het buitenland beter betaalde banen in een meer aantrekkelijke omgeving worden aangeboden. De Stichting heeft geld ter beschikking voor de opleiding van religieuze artsen en voor de optopping van het salaris voor een buitenlandse arts zolang de Zambiaanse arts nog niet is opgeleid.

Nieuws 2007
Minga is vanaf 30-7-07 aangesloten op het electriciteitsnet (de ‘ navelstreng van de vooruitgang’). Dat betekent dat de operatiekamer nu voluit gebruikt kan worden, de computers tijdens kantooruren kunnen werken en er geen dure brandstof meer hoeft te worden gekocht. Het wordt nu voor het personeel aantrekkelijker om in Minga te werken. Na meer dan 20 jaar toezeggingen en wekken van verwachtingen is het dus toch eindelijk zover!

In het tijdschrift ZIN van maart is een artikel verschenen over het bezoek van Kees en Kitty van der Loo aan Minga Mission Hospital.

Nieuws 2006
Sinds juni is Joop Jansen werkzaam als arts in het ziekenhuis.